Charakterystyka

      Zamówienia publiczne, czyli wydatkowanie środków publicznych jest sferą w której każdy przedsiębiorca może znaleźć coś dla siebie. Wartość całego rynku szacuje się na wiele miliardów złotych, a udzielenie zamówienia wiąże się z pewnym zarobkiem. Stosunkowo "młode" prawo zamówień publicznych pokutuje dynamicznymi zmianami wpływającymi na jej stosowanie. Aby nie dać złapać się w niewinne pułapki oraz luki trzeba cały czas mieć rękę na pulsie oraz odpowiednie doświadczenie. 

      Zamawiający zobowiązany jest do stosowania rygorystycznych procedur, które mogą stwarzać wiele problemów formalno-prawnych, czego efektem może być wykluczenie z postępowania, utrata wadium, a co najważniejsze - nie podpisanie interesującego nas kontraktu. 


Dla Wykonawców:

      •  wyszukiwanie przetargów,

      •  analiza SIWZ celem podjęcia działań interwencyjnych u Zamawiającego, 

      •  sprawdzanie poprawności i kompletności oferty do przetargu, 

      •  sporządzenie ekspertyzy dotyczącej badania i oceny ofert kontr-oferentów,

      •  opracowanie odwołania do KIO,

      •  przygotowanie skargi na wyrok Krajowej Izby Odwoławczej,

      •  konsultacje,

      •  inne czynności związanych z udziałem w przetargu.


Dla Zamawiających:

      •  kompleksowe przygotowanie i przeprowadzenie postępowania,

      •  sporządzanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,

      •  weryfikacja dokumentów przygotowanych przez Zamawiającego,

      •  nadzór nad udzielanym przez Zamawiającego zamówieniem,

      •  ocena możliwości dokonania zmiany zawartej umowy,

      •  opracowanie Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej,

      •  przygotowywanie wystąpień do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.